Quiz z kwalifikacji E.13

Liczba zadań: 40

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Rysunek przedstawia topologię

image73

Zadanie 2

Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych

Zadanie 3

Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?

Zadanie 4

Z ilu bitów składa się adres fizyczny MAC karty sieciowej?

Zadanie 5

Każdy kolejny router IP na trasie pakietu

Zadanie 6

Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością

Zadanie 7

Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP

image49

Zadanie 8

Administrator nadający adresy prywatne w klasie C, z maską 24 bitową dla komputerów w sieci lokalnej, wybierze zakres

Zadanie 9

Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to

Zadanie 10

Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest poprzez

Zadanie 11

Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?

Zadanie 12

Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?

Zadanie 13

Apache jest serwerem

Zadanie 14

Na rysunku przedstawiono przekrój kabla

image65

Zadanie 15

Maska podsieci /23 oznacza, że na pierwszych 23 bitach 32-cyfrowej liczby binarnej znajdują się jedynki, a na pozostałych zera. Jak będzie zapisana ta maska w systemie dziesiętnym, jeżeli każdym kolejnym 8 bitom odpowiada jedna liczba dziesiętna?

Zadanie 16

Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma

Zadanie 17

Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?

Zadanie 18

Program wykorzystywany do przechwytywania analizy ruchu sieciowego, to

Zadanie 19

Aby połączyć komputery w sieć przewodową opartą na topologii gwiazdy, należy zastosować

Zadanie 20

Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem

image56

Zadanie 21

Urządzenie przedstawione na rysunku to

image42

Zadanie 22

Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?

Zadanie 23

Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?

Zadanie 24

W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać

Zadanie 25

Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm należy użyć

Zadanie 26

Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest

Zadanie 27

Które urządzenie przedstawia rysunek?

image67

Zadanie 28

Adresy IPv6 są liczbami

Zadanie 29

Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 30

Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?

Zadanie 31

Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy

Zadanie 32

Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer

Zadanie 33

Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami

Zadanie 34

Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk

Zadanie 35

Na rysunku przedstawiono sieć o topologii

image70

Zadanie 36

Urządzenie sieciowe most (ang. bridge):

Zadanie 37

Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?

Zadanie 38

Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?

Zadanie 39

Skrót WAN oznacza

Zadanie 40

Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć w topologii gwiazdy, 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.

image60