Quiz z kwalifikacji E.13

Liczba zadań: 40

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest poprzez

Zadanie 2

Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?

Zadanie 3

Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?

Zadanie 4

Na rysunku przedstawiono sieć o topologii

image70

Zadanie 5

Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest

Zadanie 6

Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć w topologii gwiazdy, 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.

image60

Zadanie 7

Adresy IPv6 są liczbami

Zadanie 8

Z ilu bitów składa się adres fizyczny MAC karty sieciowej?

Zadanie 9

Skrót WAN oznacza

Zadanie 10

Urządzenie przedstawione na rysunku to

image42

Zadanie 11

Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?

Zadanie 12

Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk

Zadanie 13

Aby połączyć komputery w sieć przewodową opartą na topologii gwiazdy, należy zastosować

Zadanie 14

Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 15

Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?

Zadanie 16

Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami

Zadanie 17

Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?

Zadanie 18

Na rysunku przedstawiono przekrój kabla

image65

Zadanie 19

Rysunek przedstawia topologię

image73

Zadanie 20

Administrator nadający adresy prywatne w klasie C, z maską 24 bitową dla komputerów w sieci lokalnej, wybierze zakres

Zadanie 21

W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać

Zadanie 22

Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm należy użyć

Zadanie 23

Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to

Zadanie 24

Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych

Zadanie 25

Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?

Zadanie 26

Maska podsieci /23 oznacza, że na pierwszych 23 bitach 32-cyfrowej liczby binarnej znajdują się jedynki, a na pozostałych zera. Jak będzie zapisana ta maska w systemie dziesiętnym, jeżeli każdym kolejnym 8 bitom odpowiada jedna liczba dziesiętna?

Zadanie 27

Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma

Zadanie 28

Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?

Zadanie 29

Apache jest serwerem

Zadanie 30

Które urządzenie przedstawia rysunek?

image67

Zadanie 31

Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP

image49

Zadanie 32

Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?

Zadanie 33

Każdy kolejny router IP na trasie pakietu

Zadanie 34

Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem

image56

Zadanie 35

Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy

Zadanie 36

Urządzenie sieciowe most (ang. bridge):

Zadanie 37

Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?

Zadanie 38

Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer

Zadanie 39

Program wykorzystywany do przechwytywania analizy ruchu sieciowego, to

Zadanie 40

Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością