Quiz z kwalifikacji E.13

Liczba zadań: 40

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Rysunek przedstawia topologię

image73

Zadanie 2

Skrót WAN oznacza

Zadanie 3

Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?

Zadanie 4

Apache jest serwerem

Zadanie 5

Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma

Zadanie 6

Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?

Zadanie 7

Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć w topologii gwiazdy, 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.

image60

Zadanie 8

Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem

image56

Zadanie 9

Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?

Zadanie 10

Na rysunku przedstawiono przekrój kabla

image65

Zadanie 11

Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP

image49

Zadanie 12

Maska podsieci /23 oznacza, że na pierwszych 23 bitach 32-cyfrowej liczby binarnej znajdują się jedynki, a na pozostałych zera. Jak będzie zapisana ta maska w systemie dziesiętnym, jeżeli każdym kolejnym 8 bitom odpowiada jedna liczba dziesiętna?

Zadanie 13

Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?

Zadanie 14

Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych

Zadanie 15

Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 16

Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest poprzez

Zadanie 17

Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy

Zadanie 18

Aby połączyć komputery w sieć przewodową opartą na topologii gwiazdy, należy zastosować

Zadanie 19

Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest

Zadanie 20

Na rysunku przedstawiono sieć o topologii

image70

Zadanie 21

Urządzenie przedstawione na rysunku to

image42

Zadanie 22

Program wykorzystywany do przechwytywania analizy ruchu sieciowego, to

Zadanie 23

Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami

Zadanie 24

Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością

Zadanie 25

Każdy kolejny router IP na trasie pakietu

Zadanie 26

Adresy IPv6 są liczbami

Zadanie 27

Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk

Zadanie 28

Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?

Zadanie 29

Z ilu bitów składa się adres fizyczny MAC karty sieciowej?

Zadanie 30

Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer

Zadanie 31

W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać

Zadanie 32

Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?

Zadanie 33

Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to

Zadanie 34

Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?

Zadanie 35

Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?

Zadanie 36

Urządzenie sieciowe most (ang. bridge):

Zadanie 37

Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?

Zadanie 38

Które urządzenie przedstawia rysunek?

image67

Zadanie 39

Administrator nadający adresy prywatne w klasie C, z maską 24 bitową dla komputerów w sieci lokalnej, wybierze zakres

Zadanie 40

Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm należy użyć