Quiz z kwalifikacji E.13

Liczba zadań: 40

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami

Zadanie 2

Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 3

Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć w topologii gwiazdy, 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.

image60

Zadanie 4

Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma

Zadanie 5

W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać

Zadanie 6

Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest poprzez

Zadanie 7

Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?

Zadanie 8

Każdy kolejny router IP na trasie pakietu

Zadanie 9

Które urządzenie przedstawia rysunek?

image67

Zadanie 10

Urządzenie przedstawione na rysunku to

image42

Zadanie 11

Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem

image56

Zadanie 12

Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?

Zadanie 13

Aby połączyć komputery w sieć przewodową opartą na topologii gwiazdy, należy zastosować

Zadanie 14

Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy

Zadanie 15

Apache jest serwerem

Zadanie 16

Z ilu bitów składa się adres fizyczny MAC karty sieciowej?

Zadanie 17

Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer

Zadanie 18

Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?

Zadanie 19

Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych

Zadanie 20

Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?

Zadanie 21

Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?

Zadanie 22

Na rysunku przedstawiono przekrój kabla

image65

Zadanie 23

Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?

Zadanie 24

Program wykorzystywany do przechwytywania analizy ruchu sieciowego, to

Zadanie 25

Na rysunku przedstawiono sieć o topologii

image70

Zadanie 26

Adresy IPv6 są liczbami

Zadanie 27

Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?

Zadanie 28

Urządzenie sieciowe most (ang. bridge):

Zadanie 29

Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?

Zadanie 30

Skrót WAN oznacza

Zadanie 31

Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP

image49

Zadanie 32

Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością

Zadanie 33

Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk

Zadanie 34

Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest

Zadanie 35

Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?

Zadanie 36

Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm należy użyć

Zadanie 37

Administrator nadający adresy prywatne w klasie C, z maską 24 bitową dla komputerów w sieci lokalnej, wybierze zakres

Zadanie 38

Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to

Zadanie 39

Maska podsieci /23 oznacza, że na pierwszych 23 bitach 32-cyfrowej liczby binarnej znajdują się jedynki, a na pozostałych zera. Jak będzie zapisana ta maska w systemie dziesiętnym, jeżeli każdym kolejnym 8 bitom odpowiada jedna liczba dziesiętna?

Zadanie 40

Rysunek przedstawia topologię

image73