Quiz z kwalifikacji E.14

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości

Zadanie 2

Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość

image103

Zadanie 3

Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?

Zadanie 4

W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania

Zadanie 5

Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on

Zadanie 6

Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?

Zadanie 7

Proces walidacji strony internetowej to

Zadanie 8

Fragment kodu prezentuje składnię języka

image99

Zadanie 9

Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje

Zadanie 10

Funkcja zapisana językiem PHP służy do

image115

Zadanie 11

Typ stało-znakowy w języku SQL to

Zadanie 12

Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?

Zadanie 13

Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze

image100

Zadanie 14

Które z pól są umieszczone w formularzu?

image104

Zadanie 15

Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe

Zadanie 16

Debugger to program służący do

Zadanie 17

Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?

Zadanie 18

Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavieScript tworzy się zmienną typu

Zadanie 19

Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?

Zadanie 20

Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę