Quiz z kwalifikacji E.14

Liczba zadań: 40

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze

image100

Zadanie 2

Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu

Zadanie 3

Które z pól są umieszczone w formularzu?

image104

Zadanie 4

Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?

Zadanie 5

CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:

Zadanie 6

Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavieScript tworzy się zmienną typu

Zadanie 7

Do edycji grafiki wektorowej stosuje się program

Zadanie 8

Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL

Zadanie 9

Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego

Zadanie 10

Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to

Zadanie 11

Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje

Zadanie 12

Cechą formatu PNG jest

Zadanie 13

Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość

image103

Zadanie 14

W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną

Zadanie 15

Fragment kodu prezentuje składnię języka

image99

Zadanie 16

Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?

Zadanie 17

Typ stało-znakowy w języku SQL to

Zadanie 18

W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania

Zadanie 19

Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb

image101

Zadanie 20

Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?

Zadanie 21

Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania

Zadanie 22

Debugger to program służący do

Zadanie 23

Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on

Zadanie 24

Proces walidacji strony internetowej to

Zadanie 25

Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować

Zadanie 26

Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie

Zadanie 27

Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?

Zadanie 28

Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę

Zadanie 29

Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access

Zadanie 30

W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości

Zadanie 31

Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie interenetowej ?

Zadanie 32

Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?

Zadanie 33

W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza kolor żółty?

Zadanie 34

Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe

Zadanie 35

Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny ?

Zadanie 36

Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to

Zadanie 37

Funkcja zapisana językiem PHP służy do

image115

Zadanie 38

Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?

Zadanie 39

Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?

image88

Zadanie 40

Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?