Quiz z kwalifikacji E.14

Liczba zadań: 40

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?

Zadanie 2

Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe

Zadanie 3

Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?

Zadanie 4

Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?

Zadanie 5

W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości

Zadanie 6

Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access

Zadanie 7

Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?

Zadanie 8

Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?

Zadanie 9

Funkcja zapisana językiem PHP służy do

image115

Zadanie 10

CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:

Zadanie 11

W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania

Zadanie 12

Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę

Zadanie 13

Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?

Zadanie 14

W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną

Zadanie 15

Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?

image88

Zadanie 16

Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu

Zadanie 17

Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb

image101

Zadanie 18

Debugger to program służący do

Zadanie 19

Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on

Zadanie 20

Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje

Zadanie 21

Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?

Zadanie 22

Które z pól są umieszczone w formularzu?

image104

Zadanie 23

Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować

Zadanie 24

Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie

Zadanie 25

Cechą formatu PNG jest

Zadanie 26

Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny ?

Zadanie 27

Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie interenetowej ?

Zadanie 28

W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza kolor żółty?

Zadanie 29

Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania

Zadanie 30

Typ stało-znakowy w języku SQL to

Zadanie 31

Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego

Zadanie 32

Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavieScript tworzy się zmienną typu

Zadanie 33

Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość

image103

Zadanie 34

Fragment kodu prezentuje składnię języka

image99

Zadanie 35

Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL

Zadanie 36

Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to

Zadanie 37

Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to

Zadanie 38

Proces walidacji strony internetowej to

Zadanie 39

Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze

image100

Zadanie 40

Do edycji grafiki wektorowej stosuje się program